Ogólne warunki i zasady świadczenia usług pośrednictwa nieruchomości przez ALPHA LUXE GROUP

WSTĘPNE POSTANOWIENIA

Artykuł 1.

Niniejsze Ogólne Warunki i Zasady (dalej nazywane "Warunkami") regulują relacje biznesowe pomiędzy ALPHA LUXE GROUP doo (dalej nazywanym "Pośrednikiem") a osobą fizyczną lub prawną (dalej nazywaną "Klientem"), która zawiera pisemną umowę pośrednictwa z Pośrednikiem. Warunki te są integralną częścią umowy pośrednictwa między Pośrednikiem a Klientem. Klient akceptuje i zgadza się na te Warunki, wypełniając w całości umowę pośrednictwa.

POJĘCIA I ICH ZNACZENIE

Artykuł 2

 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami lub Broker to ALPHA LUXE GROUP d.o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mate Vlašića 17, 52440 Poreč, Chorwacja, która spełnia warunki do świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z Ustawą o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami (dalej nazywane "Pośrednikiem").
 2. Agent pośrednictwa nieruchomości to osoba fizyczna, która jest zarejestrowana w Rejestrze agentów pośrednictwa nieruchomości i jest zatrudniona przez Brokera lub jest zatrudniona przez podmiot prawny, który ma umowę o współpracy z Brokerem, lub ma osobistą umowę o współpracy z Pośrednikiem (dalej nazywane "Agentem").
 3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na działaniach pośredników nieruchomości w celu połączenia zleceniodawcy z osobą trzecią, a także negocjowania i przygotowywania do zawarcia transakcji prawnych związanych z określoną nieruchomością, w szczególności tych związanych z zakupem, sprzedażą, wymianą, wynajmem, dzierżawą itd.
 4. Klient to osoba fizyczna lub prawna, która zawiera pisemną umowę pośrednictwa z Agentem Nieruchomości.
 5. Osobą trzecią jest każda osoba, którą Pośrednik w obrocie nieruchomościami zamierza połączyć z Klientem w celu negocjacji zawarcia transakcji prawnych związanych z określoną nieruchomością, niezależnie od tego, czy Pośrednik ma również umowę pośrednictwa z Osobą Trzecią (dalej nazywaną "Osobą Trzecią").
 6. Nieruchomość to część powierzchni ziemi oraz wszystko, co jest z nią trwale połączone na lub poniżej powierzchni ziemi, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o własności i innych podstawowych prawach.
 7. Prowizja za pośrednictwo to kwota, którą zleceniodawca musi zapłacić Brokerowi za usługi pośrednictwa.

OFERTA

Artykuł 3

Oferta Pośrednika opiera się na informacjach uzyskanych na piśmie oraz ustnie od Klienta. Klient powinien być świadomy możliwości błędów w opisie i cenie nieruchomości oraz możliwości, że oferowana nieruchomość została już sprzedana, wynajęta lub wycofana z oferty przez właściciela nieruchomości. Broker nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisie czy cenie nieruchomości ani żadne kwestie związane z wycofaniem się właściciela nieruchomości z transakcji. Oferty i zawiadomienia powinny być przechowywane w tajemnicy przez Klienta i ujawniane osobom trzecim tylko za pisemną zgodą Pośrednika. Jeżeli odbiorca oferty Pośrednika jest już zaznajomiony z oferowaną nieruchomością, musi niezwłocznie poinformować o tym Brokera na piśmie, za pomocą e-maila lub poczty rejestrowanej.

UMOWA POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Artykuł 4

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (dalej: Umowa) odnosi się do przeniesienia lub ustanowienia określonych praw do nieruchomości i/lub majątku związanego z nieruchomością. Broker, jako pośrednik, jest odpowiedzialny za znalezienie i nawiązanie kontaktu z osobami trzecimi, głównymi zleceniodawcami, w celu negocjowania i zawarcia transakcji prawnej w imieniu Klienta. Klient musi zapłacić Brokerowi prowizję za pośrednictwo (dalej: Prowizja), jeżeli transakcja prawna zostanie zakończona. Obejmuje to zawarcie przedumowy, w której strony umowne zobowiązują się do zawarcia umowy głównej. Umowa jest zawierana na piśmie na określony okres.

Jeżeli strony umowne mają odmienne poglądy co do terminu umowy, Umowa wygasa po 12 miesiącach od daty umowy i może być kilkakrotnie przedłużona za obopólną zgodą.

WYŁĄCZNE POŚREDNICTWO - UMOWA WYŁĄCZNA

Artykuł 5

Umowa o wyłącznym pośrednictwie zobowiązuje Klienta do niezatrudniania żadnego innego pośrednika dla pośredniczonej pracy. Jeżeli Klient zawrze transakcję prawną poza Pośrednikiem podczas trwania Umowy o Wyłącznym Pośrednictwie, dla której Pośrednik otrzymał zlecenie na pośrednictwo, Klient musi zapłacić Pośrednikowi Prowizję za Pośrednictwo oraz wszelkie dodatkowe koszty poniesione w trakcie pośrednictwa. Pośrednik musi poinformować Klienta o konsekwencjach prawnych klauzuli wyłączności przed zawarciem umowy o wyłącznym pośrednictwie. Umowa o wyłącznym pośrednictwie zawarta na określony czas wygasa, gdy zakończy się kontrakt, dla którego była pośredniczona, lub gdy upływa uzgodniony okres. Jeżeli Umowa o Wyłącznym Pośrednictwie zostanie rozwiązana z przyczyn określonych w poprzednim akapicie, Klient musi zwrócić Brokerowi oddzielnie uzgodnione koszty poniesione. Jeżeli Klient zawrze transakcję prawną w ciągu 12 miesięcy po Umowie o Wyłącznym Pośrednictwie na skutek działań Pośrednika, Klient musi zapłacić Pośrednikowi pełną prowizję, chyba że strony uzgodniły inaczej.

ROZWIĄZANIE UMOWY O POŚREDNICTWO

Artykuł 6

Umowa o pośrednictwo zawarta na określony czas kończy się z upływem uzgodnionego terminu, jeżeli umowa, która była przedmiotem pośrednictwa, nie została zrealizowana w tym okresie lub jeżeli któraś ze stron rozwiąże umowę na podstawie postanowień umowy o pośrednictwo. Jeżeli Klient jest zobowiązany do zapłaty za koszty poniesione przez Pośrednika i było to wyraźnie uzgodnione, Klient musi zwrócić Pośrednikowi te koszty. Zamawiający może anulować pośrednictwo, jeżeli odwołanie to nie jest sprzeczne z zasadą dobrej wiary. Procedury anulowania nie można używać w celu pozbawienia pośrednika wynagrodzenia lub świadomego naruszenia jego praw. Jeżeli w trakcie trwania umowy o pośrednictwo lub w ciągu 12 miesięcy od jej zakończenia Klient zawrze transakcję prawną z Trzecią Stroną, która została mu przedstawiona przez Pośrednika lub innego Pośrednika, uznaje się, że Klient działał sprzecznie z zasadą dobrej wiary i musi uregulować Prowizję za Pośrednictwo.

ZOBOWIĄZANIA POŚREDNIKA

Artykuł 7

Pośrednik w mediacji dla zawarcia umowy sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości jest zobowiązany do wykonania następujących czynności: dostarczenie dokumentacji potwierdzającej własność lub inne prawa rzeczowe do nieruchomości, podjęcie niezbędnych działań w celu przedstawienia nieruchomości na rynku, odpowiednia reklama nieruchomości oraz wykonanie wszystkich innych czynności uzgodnionych w umowie o pośrednictwo, które przekraczają zwykłą prezentację. Pośrednik ma prawo do specjalnych, wcześniej ustalonych kosztów. Musi on umożliwić oglądanie nieruchomości i pośredniczyć w negocjacjach w celu zawarcia konkretnego kontraktu związanego z nieruchomością, którą negocjuje, w związku z nią lub z interesem, dla którego pośredniczy. Jeżeli przedmiotem kontraktu jest grunt, muszą sprawdzić jego przeznaczenie według przepisów dotyczących planowania przestrzennego dla danego terenu. Muszą poinformować Klienta o wszystkich znanych sobie, lub których powinni być świadomi, okolicznościach istotnych i zaznajomić Klienta z przepisami ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (OG 108/17, 39/19).

Po zawarciu umowy sprzedaży i z Klientem nabywcy nieruchomości, jeżeli wyrażą oni takie zainteresowanie i bez prawa do dalszego wynagrodzenia, Pośrednik zobowiązuje się do wykonania jednej lub kilku następujących czynności:

 1. we współpracy z dostawcami pomocy prawnej;
 2. w przypadku firm świadczących usługi komunalne, zarejestrować Klienta jako nowego użytkownika usług.

ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Artykuł 8

Zawierając Umowę o Pośrednictwo z Pośrednikiem, Klient zobowiązuje się do wykonania następujących zobowiązań: dostarczenie dowodów na spełnianie zobowiązań wobec stron trzecich i zarejestrowanie wszelkich niezarejestrowanych obciążeń na nieruchomości, której dotyczy kontrakt, dostarczenie Pośrednikowi certyfikatu energetycznego dla nieruchomości, poinformowanie Pośrednika, czy nieruchomość stanowi majątek małżeński Klienta i jego małżonka/ partnera pozamałżeńskiego, dostarczenie Pośrednikowi i stronie trzeciej zainteresowanej zawarciem umowy wszystkich istotnych informacji na temat żądanej nieruchomości, w tym opisu nieruchomości i ceny. Klient musi poinformować Pośrednika na piśmie o wszelkich zmianach związanych z interesem, dla którego upoważnili mediatora, zwłaszcza tych związanych z własnością nieruchomości.

Jednocześnie z zawarciem transakcji prawnej, Klient jest zobowiązany do uregulowania kosztów pośrednictwa. Klient nie jest zobowiązany do wejścia w negocjacje w celu zawarcia umowy pośrednictwa z Trzecią Stroną znalezioną przez pośrednika ani do zawarcia transakcji prawnej. Jednakże, jeżeli Klient nie działał zgodnie z zasadą dobrej wiary, będzie zobowiązany do odszkodowania za szkody i musi zwrócić wszystkie koszty poniesione podczas pośrednictwa, które nie mogą być mniejsze niż 1/3 uzgodnionego wynagrodzenia, ale nie większe niż uzgodnione wynagrodzenie. Klient będzie odpowiedzialny za szkody, jeśli działał w złej wierze i nie dostarczył lub dostarczył nieprawdziwe informacje istotne dla realizacji pośrednictwa. Szkoda będzie obliczana na podstawie kosztów poniesionych przez Pośrednika w danym interesie, które wyniosą co najmniej 1/2 uzgodnionego wynagrodzenia.

Ten tekst jest zoptymalizowany pod kątem SEO dla osób, głównie w Europie, szukających nieruchomości na sprzedaż, wynajem czy dzierżawę w Istrii. Zawiera kluczowe słowa i frazy, które są istotne dla polskiego rynku i zainteresowanych nieruchomościami w tej lokalizacji. Dzięki temu jest bardziej prawdopodobne, że nasza strona alphaluxegroup.pl osiągnie lepsze wyniki w wyszukiwarkach dla osób szukających nieruchomości w Istrii.

Opłata Pośrednika

Artykuł 9

Umowa określa wysokość opłaty pośrednika, która może być procentem ceny zakupu nieruchomości lub kwotą stałą. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy, opłata jest wyliczana na podstawie miesięcznego czynszu, z wyjątkiem najmów trwających dłużej niż 60 miesięcy (5 lat), gdzie opłata wynosi co najmniej 150% miesięcznego czynszu.

Zaakceptowana opłata pośrednika obejmuje wszystkie działania opisane w Artykule 7 Ogólnych Warunków Umowy. Za działania niewymienione w Artykule 7, lecz wykonane na życzenie Klienta, stawka godzinowa wynosi 50 euro (słownie: pięćdziesiąt euro).

Jeżeli Pośrednik wykonuje dodatkowe działania na życzenie Klienta, które nie są objęte Artykułem 7, Klient musi zwrócić Pośrednikowi koszty poniesione na te dodatkowe działania. Termin zapłaty wynosi 15 dni od wystąpienia kosztów.

Jeżeli transakcja prawna obejmuje umowę przedwstępną, w której Klient i Strona Trzecia zobowiązują się do wykonania głównej umowy dotyczącej nieruchomości, opłata pośrednika jest należna w dwóch równych częściach: pierwsza w dniu wpłaty zaliczki i części uzgodnionej ceny zakupu, a druga w dniu zawarcia głównej umowy.

Jeżeli Klient lub Strona Trzecia wycofuje się z pośredniczonej transakcji, są zobowiązani do zapłaty opłaty pośredniczej, zgodnie z tym Artykułem i zawartą umową pośrednictwa.

Klient musi również zapłacić opłatę, jeżeli zawrze transakcję prawną z Stroną Trzecią, do której kontaktu nawiązał Pośrednik i która osiągnie ten sam cel co pośredniczona transakcja.

Jeżeli Klient zawrze transakcję prawną inną niż pośredniczona, która osiągnie ten sam cel lub dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem pośrednictwa, musi zapłacić opłatę zgodnie z cennikiem zawartym w Ogólnych Warunkach Umowy.

Pośrednik uznawany jest za umożliwiającego Klientowi nawiązanie kontaktu ze Stroną Trzecią, jeśli bezpośrednio pokazał Klientowi nieruchomość, zorganizował spotkanie między Klientem a Stroną Trzecią, dostarczył adres e-mail Strony Trzeciej lub poinformował Klienta o lokalizacji nieruchomości.

Pośrednik ma prawo do wynagrodzenia w ciągu 12 miesięcy od zakończenia Umowy, jeżeli Klient zawrze transakcję prawną ze Stroną Trzecią głównie z powodu działań Pośrednika przed zakończeniem.

Jeżeli Klient wycofa się podczas zawierania pośredniczonej transakcji po przedstawieniu akceptowalnej oferty, musi zapłacić uzgodnioną kwotę opłaty.

Klient jest również zobowiązany do zapłaty opłaty, jeżeli umowę pośredniczoną zawrze z jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną powiązaną małżeństwem, związkiem pozamałżeńskim czy rodziną, członkostwem lub zarządem organów, czy w jakikolwiek inny sposób ze Stroną Trzecią, niezależnie od tego, czy ta osoba uczestniczyła w negocjacjach.

Postanowienia Końcowe

Artykuł 10

Niniejsza umowa podlega Ustawie o Pośrednictwie w Obrocie Nieruchomościami, Ustawie o Zobowiązaniach Cywilnych oraz innym obowiązującym przepisom prawa w sprawach nieuregulowanych w tej umowie. Ogólne Warunki Umowy weszły w życie 1 stycznia 2020 roku.

Jakiekolwiek modyfikacje lub dodatki, które są sprzeczne z tymi Warunkami, są ważne tylko wtedy, gdy Pośrednik je pisemnie zaakceptuje. W przypadku indywidualnej umowy z zasadą różniącą się od postanowień tej umowy, wymagania odrębnej umowy mają zastosowanie.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o., reprezentowane przez Roberta Budimira, prezesa zarządu.

CENNIK OPŁAT ZA POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. KUPNO I SPRZEDAŻ: Prowizja jest wyliczana jako procent od całkowitej ceny zakupu lub sprzedaży, przy najwyższej prowizji wynoszącej 6% i najniższej 4%.
 2. SPRZEDAŻ: Prowizja za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości (pobierana od sprzedającego) wynosi 2-4%, ale nie mniej niż 1,000.00 euro.

III. KUPNO: Prowizja za pośrednictwo przy zakupie nieruchomości (pobierana od kupującego) wynosi 2-3%, ale nie mniej niż 1,000.00 euro.

 1. ZAMIANA: W przypadku zamiany nieruchomości prowizja wynosi 2-3% i jest pobierana od każdej ze stron, wyliczana od wartości nabywanej przez każdą ze stron nieruchomości.
 2. NAJEM I DZIERŻAWA: Prowizja jest wyliczana jako procent czynszu i jest pobierana od obu stron.

Dla najmu i dzierżawy, prowizja jest pobierana od właściciela i najemcy, a jej wysokość jest wyliczana na podstawie miesięcznego czynszu:

 • Minimum 100% dla najmów lub dzierżaw do 11 miesięcy
 • 100% dla najmów lub dzierżaw pomiędzy 12 a 59 miesiącami
 • Minimum 150% dla najmów lub dzierżaw trwających 60 miesięcy (5 lat) lub więcej

Podatek VAT jest naliczany do wszystkich opłat.

Nazwa Firmy: ALPHA LUXE GROUP d.o.o. za usluge

Siedziba: Mate Vlašića 17, Poreč

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Pazinie, kapitał zakładowy HRK 20,000.00, wpłacony w całości.

MBS: 130092679,

OIB: 69925939724

Konta transakcyjne: IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, otwarte w Privredna Banka Zagreb dd, BIC/SWIFT: PBZGHR2X.

Członkowie zarządu: Robert Budimir, Dyrektor (reprezentuje Spółkę niezależnie i indywidualnie). Ceny są zgodne z Ustawą o Pośrednictwie w Obrocie Nieruchomościami i innymi obowiązującymi przepisami prawa.